Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelésről

Értékelés:
(0 szavazat)

 


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Ügyszám: NAIH-533-2/2012/V.
Ügyintéző: dr. Buzás Péter

Rohánszky Mihály
alelnök részére

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tisztelt Alelnök Úr!

Beadvánnyal fordult az adatvédelmi biztoshoz, amelyben az alábbi három kérdést fogalmazta meg:

-        A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) – 2012. január 1-jétől hatályos – 34. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt tevékenységek tekintetében a magánnyomozó adatkezelőnek minősül-e, illetve fennáll-e az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezési kötelezettség vele szemben?

-        Adatkezelőnek minősül-e a magánnyomozó, amennyiben követeléskezelést végez?

-        A magánnyomozó a figyelés, követés során begyűjtött és a megbízónak átadott adatok tekintetében adatkezelőnek minősül-e?

Tájékoztatom, hogy a Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezéseinek 16. cikke értelmében a hivatalban lévő adatvédelmi biztos megbízatása az Alaptörvény hatálybalépésével, vagyis 2012. január 1-jével megszűnt.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján – 2012. január 1-jét követően – „a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése” a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata.

Beadványával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

1. Az Infotv. 3. § (1) bekezdés 9. pontja szerint adatkezelőnek minősül „az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, lekérdezése, továbbítása, felhasználása, valamint adatkezelés a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése és a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is [Infotv. 3. § (1) bekezdés 10. pont].

Az Szvtv. 34. § (1) bekezdés alapján a magánnyomozó „a szerződés teljesítése érdekében

a) adatot gyűjthet, felvilágosítást kérhet;

b) az igazolvány bemutatását követően - külön jogszabályokban foglaltak szerint - az ingatlan-nyilvántartásban, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és a cégnyilvántartásban nyilvántartott adatokról kivonatot, másolatot készíthet, ha arra a megbízó kifejezetten felhatalmazta. A megbízó felhatalmazása alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából és a közúti közlekedési nyilvántartásból adatszolgáltatást kérhet, ha erre a személyes eljárása esetén a megbízó is jogosult, feltéve, hogy annak szolgáltatását az érintett nem tiltotta meg vagy nem kifogásolta vagy a minősített adat védelméről szóló törvény másként nem rendelkezik;

c) kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény adatvédelmi és személyiségi jogokra vonatkozó szabályai megtartásával készíthet, illetve használhat fel;

d) a más részére szóló zárt küldemény tartalmát csak a címzett vagy a feladó előzetes hozzájárulásával ellenőrizheti.”

Az Szvtv. 23. § (1) bekezdése kimondja, hogy a magánnyomozó „a szerződés teljesítése során tudomására jutott és rögzített személyes adatokat a szerződés szerint csak olyan felhasználási célból kezelhet, amely törvényben védett érdek biztosítására szolgál, illetve csak olyan módon kezelhet, amely e célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékű és az információs önrendelkezési jog e cél elérésével arányos korlátozásával jár”.

A fentiekből az következik, hogy amikor a magánnyomozó az Szvtv. 34. § (1) bekezdés a) és c) pontja értelmében személyes adatokat gyűjt, felvilágosítást kér kép- és hangfelvételt készít és használ fel, továbbá a begyűjtött és a megbízónak átadott adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, ezért vonatkozik rá az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezés kötelezettsége.

2. Az egyes követeléskezeléssel foglalkozó cégek és magánszemélyek adatátvételének jogalapja különböző lehet, attól függően, hogy az alapkövetelés jogosultja maga, vagy megbízás útján próbálja érvényesíteni a követelést, engedményezi a követelést, esetleg az alapszerződésben foglaltak alapján ruházza át követelését adósságkezelő cégnek. Az engedményezési és a megbízási jogcím között az a lényeges különbség, hogy míg a megbízás esetén a követelés behajtása a szolgáltató nevében folyik, addig engedményezés esetén a behajtó cég, vagy ügyvédi iroda saját nevében szólítja fel a fogyasztót/ügyfelet teljesítésére. Ebből pedig az következik, hogy az adatátvétel jogalapja szerint a követelést kezelő minősülhet adatkezelőnek és adatfeldolgozónak is.

Az engedményezés szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. A Ptk. 328. § (1) bekezdése értelmében a „jogosult követelését szerződéssel másra átruházhatja (engedményezés)”. Engedményezéskor – a Ptk. 329. § (1) bekezdése alapján – az engedményezett a régi jogosult helyébe lép, és átszállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok is, ezért adatkezelőnek minősül.

A megbízás szabályait ugyancsak a Ptk. határozza meg. A Ptk. 474. § (1)-(2) bekezdése szerint a megbízott köteles a megbízási szerződés alapján a rábízott ügyet – a megbízó utasításai szerint és érdekének  megfelelően – ellátni. A megbízás alapján eljáró követeléskezelő társaság vagy magánszemély az Infotv. 3. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt adatfeldolgozónak minősül, mivel a megbízási szerződés alapján csupán az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végez az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől függetlenül.

A személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyben forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz továbbra is bizalommal.

Budapest, 2012. január 27.

 Üdvözlettel: 

 

Dr. Péterfalvi Attila
elnök

BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.